Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

TrebaTo o svojim korisnicima prikuplja sledeće podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, rod, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);
 • kontakt podaci i podaci o Vašoj komunikaciji s TrebaTo (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vreme i trajanje telefonskih poziva, snimci telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s TrebaTo (internet stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
 • podatke o korisnikovim narudžbinama i izdanim računima (datum primanja i izvršenja narudžbine, kupljeni proizvodi, cene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbine, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.), kao i podatke o rešavanju reklamacija proizvoda i/ili odustanka od ugovora;
 • podaci o upotrebi internet stranice (datum i vreme posete internet stranice, posećene stranice tj. URL-i, vreme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posećenih stranica, ukupno vreme posete internet stranice, radnje na internet stranici) kao i podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavca;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igara ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahteva na određene usluge, koje te podatke zahtevaju.

TrebaTo ne sakuplja i ne obrađuje vaše lične podatke, osim kada mu vi to omogućite, tj. kod narudžbine proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obaveštenja, učestvujete u nagradnoj igri ili kada za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov ili TrebaTo za prikupljanje i obradu ima legitimni zakonski interes.

Svrha obrade i pravni osnov.

TrebaTo prikuplja Vaše podatke u svrhu kreiranja korisničkih naloga, pružanja osnovnih usluga, obrada transakcija, ponude novih proizvoda i usluga, promocija i isporuke robe i optimizacije internet stranice.

TrebaTo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, ukoliko je prikupljanje i obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i ukoliko je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza koje TrebaTo ima, prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju zaposleni u TrebaTo u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga).

Imajte u vidu da TrebaTo može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše lične podatke, poveriti drugim pravnim licima (ugovornim obrađivačima podataka), koji te podatke mogu obrađivati isključivo u ime i za račun TrebaTo uz punu zaštitu Vaših prava i zakonom zaštićenih interesa u zasebnim ugovorima koje sa njima zaključimo i to samo u skladu sa namenama koje su opredeljene u ovoj politici privatnosti. TrebaTo neće prodavati vaše lične podatke trećim neovlašćenim licima, a ugovorni obrađivači imaće pristup Vašim podacima samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema TrebaTo.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima TrebaTo deli određene podatke su su: 

 • računovodstvene agencije, 
 • advokatske kancelarije i drugi pravni i poslovni savetnici; 
 • kurirske službe, 
 • pružaoci usluge obrade podataka i analitike, 
 • pružaoci usluge slanja e-maila, 
 • pružaoci usluge sistema za plaćanja, kao što je PayPal, 
 • pružaoci usluge internet oglašavanja (npr. Google, Facebook).

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, TrebaTo sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. TrebaTo štiti vaše podatke korišćenjem antivirus zaštite i drugih odgovarajućih tehnoloških i informatičkih sistema. TrebaTo je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. TrebaTo izvršava redovne provere kako bi osigurao da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Zaposlenima, IT podršci i kurirskim službama i ostalim eksternim obrađivačima podataka omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, omogućeno je samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla.

TrebaTo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije i trećim licima


TrebaTo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu trebato.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o rukovanju vašim podacima na tim stranicama.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka


Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (kao i preko uređaja koje koristite).

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Newsletter


Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Vaša prava


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti: pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava da zahtevate ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, pravo podnošenja pritužbe Povereniku, pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su to podaci, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, TrebaTo će Vam dostaviti kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. TrebaTo može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

KUPCI


Kupci proizvoda pod ovim Opštim uslovima mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja kupuju proizvode na malo za ličnu upotrebu i koji su se pre kupovine registrovali na internet stranici trebato.com

Kupci proizvoda mogu biti i pravna lica, ali se na njih ovi Opšti uslovi ne primenjuju.

Dovršenom registracijom svaki kupac garantuje da su podaci koje je uneo prilikom registracije istiniti u celosti. TrebaTo ne snosi odgovornost ukoliko bilo koji od podataka navedenih prilikom registracije nije istinit, jer nema način, niti zakonski osnov da vrši identifikaciju i nadzor korisnika u meri u kojoj to nije neophodno za pružanje usluga. Međutim, ukoliko TrebaTo posumnja u istinitost podataka, zadržava pravo da odbije pružanje usluge, isključi nalog ili otkaže porudžbinu. Kao korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije TrebaTo će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Kada registrujete svoj nalog ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Opštih uslova prihvatate komunikaciju elektronskim putem kao punovažnu za potrebe zaključenja ugovora, ispunjenja uzajamnih prava i obaveza, kao i sva obaveštenja u vezi sa Vašim nalogom, realizovanim i nerealizovanim porudžbinama. Naša komunikacija prema vama, ukoliko se odnosi za potrebe pojedinačnih ugovora koje zaključite sa nama odvijaće se putem elektronske pošte (email), dok će se opšta obaveštenja, namenjena svim korisnicima, objavljivati na ovom sajtu.

NARUČIVANJE


Naručivanje proizvoda vrši se isključivo posredstvom sajta trebato.com , uz obaveznu prethodnu registraciju, a sve u skladu sa jasnim instrukcijama koji su korisniku dostupni nakon što se uloguje na svoj nalog.

OPISI PROIZVODA


TrebaTo se trudi da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti Vaš novac.

CENE PROIZVODA


Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. TrebaTo se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. TrebaTo ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do očigledne greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

Cene navedene na sajtu ne obuhvata troškove prevoza, odnosno troškove dostave kupljene robe (putem pošte ili kurirskih službi) niti bilo koje druge eventualne dodatne troškove, osim ukoliko drugačije nije izričito iskazano.

TrebaTo zadržava pravo na prodajne podsticaje u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

IZJAVA O KONVERZIJI


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

PLAĆANJE


Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

Pouzećem – plaćanje gotovinom Kupac plaćanje vrši gotovinom prilikom preuzimanja kupljene robe (plaćanje pouzećem) na adresi koja se navodi kao adresa dostave prilikom porudžbine.
Plaćanje platnim karticama Plaćanje je moguće platnim karticama koristeći platne aplikacije u koje se unose podaci o kartici koje aplikacija zahteva.
TrebaTo neće prodavati robu čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.

ISPORUKA PROIZVODA


Dostava poručenih proizvoda se vrši putem kurirskih službi koje imaju odgovarajuću dozvolu.

Troškovi dostave zavise od cenovnika kurirskih službi (težina ili sadržaj pošiljke) i troškove dostave u celosti snosi kupac, osim ukoliko za pojedine proizvode i/ili iznos porudžbine

Odgovornost za kvalitet isporuke i eventualne štete nastale prilikom isporuke je isključivo odgovornost kurirske službe koja vrši dostavu.

TrebaTo je odgovoran za nedostatke stvari koje ona ima u trenutku prelaska rizika na kupca ili ako se pojave nakon toga, a posledica su uzroka koji je postojao pre toga.

Kupac je dužan da pregleda primljenu stvar na uobičajeni način, odmah nakon prijema i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, a u obaveštenju o nedostatku stvari kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati prodavca da pregleda stvar.

REKLAMACIJA


Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema TrebaTo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu info@trebato.com.

Reklamacija mora da sadrži: ime i prezime i kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene robe sa odgovarajućim dokazima (fotografije, zapisnik kurirske služe o oštećenju).

TrebaTo će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju TrebaTo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

ODUSTANAK OD UGOVORA


Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina posredstvom internet platforme trebato.com smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je on kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako izričito ne naglasimo da ćemo mi snositi troškove vraćanja robe. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Imajte u vidu da je moguće vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, to su sledeće situacije:

pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

ONLINE PLAĆANJE


Zaštita privatnosti korisnika
U ime NIKITA ZDILAR PR TRGOVINA NA VELIKO ODEĆOM I OBUĆOM SIBERIAS BEOGRAD (TrebaTo) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni TrebaTo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TrebaTo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI trebato.com


TrebaTo ne snosi odgovornost za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

TrebaTo ne snosi odgovornost:

za neistinitost nekog od podataka navedenog prilikom registracije
za nepostojanje odgovarajuće poslovne sposobnost kupca za zaključenje ugovora
za nezakonitost u korišćenju od strane bilo kog lica
u slučaju prikazivanja prozvoda kojima se krši pravo intelektualne svojine bilo kog trećeg lica
U meri u kojoj to propisi Republike Srbije dopuštaju, TrebaTo, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

NADLEŽNOST SUDA I MERODAVNO PRAVO


Za sve sporove nastale povodom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta trebato.com ugovorena je nadležnost suda u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

IZMENA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA


TrebaTo zadržava pravo da periodično, po svojoj diskrecionoj proceni, izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari opšti uslovi poslovanja. TrebaTo ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac se saglašava sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo ugovora o prodaji na daljinu.

 Osnovni podaci o firmi  
• NIKITA ZDILAR PR TRGOVINA NA VELIKO ODEĆOM I OBUĆOM SIBERIAS BEOGRAD (brend - TrebaTo)

• Beograd, Vaska Pope 2  

• Šifra delatnosti - 4642

• matični broj - 65603454 

• poreski broj - 1117001106

• web adresa - trebato.com 

• kontakt telefon - 0611676000

• kontakt e-mail - sales@trebato.com