1. Opšti uslovi:
• Uslovi kupoprodaje robe, obaveze i prava potrošača, kao i ostala bitna
pitanja o radu internet prodavnice-elektronske platforme Trebato.com, čije
je poslovanje u okviru privrednog društva Nikita Zdilar PR SIBERIAS
Beograd, Matični broj 65603454, PIB: 111700106 sa registrovanim
sedištem na adresi Vaska Pope 26, 11000 Beograd, e-mail:
info@trebato.com , kontakt telefon: +381611676000 (u daljem tekstu:
Platforma), regulisano je ovim uslovima, koji ujedno predstavljaju I
odredbe ugovora između Trebato-a i pojedinačnog potrošača koji naruči
robu sa Platforme.
Poslovanje Platforme je u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,
pre svega u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti
potrošača.
Potrošač izjavljuje da je obavešten o uslovima korišćenja i da ih prihvata
registracijom prilikom pristupa Platformi, kao i jednkratnim pristupom
Platformi, takođe i klikom na polje "potvrdi narudžbinu" i pristupom
Platformi preko drugih kanala elektronske komunikacije(putem telefona).
Potrošač dobija e-mail nakon kreiranja porudžbenice koji će sadržati
potvrdu da je narudžbina uspešno kreirana. To znači da je ispunjen uslov
da narudžbenica bude dalje obrađena od strane Platforme i njenih
dobavljača robe i da ista ne predstavlja ne prestavlja zaključenje ugovora o
prodaji robe.
E-mail obaveštenja kojim se potvrđuje narudžbina, kao i da je ista preuzeta
od strane kurirske službe, potrošač dobija nakon potvrde dobavljača da sve
artikle iz narudžbenice ima na stanju i nakon njegovog čina pakovanja
pošiljke i otpremanja izabranom kurirskom službom. Ugovor o prodaji robe
između potrošača i Platforme Trebato smatra se zaključenim tek nakon
prispeća ovog mail-a.
Ugovor traje sve dok se ne ispune obaveze i prava ugovornih strana na
osnovu ugovora.
Isključivo punoletna lica mogu poručivati robu.
Platforma Trebato će uložiti onu količinu truda koja je moguća da obezbedi
da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim
količinama. Trebato neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se
dogodi da određeni proizvod ne bude na stanju u datom trenutku.
Svaki proizvod sadržaće informaciju da li je trgovac Partner ili Trebato.
U slučaju da je pored opisa proizvoda naznačen kao trgovac Partner,
potrošač će ugovor o prodaji robe zaključiti sa Partnerom, te će izvršiti
uplatu cene Partneru.
Trgovac (Trebato ili Partner u zavisnosti od toga čija roba se kupuje) je
dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora
pridržavati istaknute cene i uslova prodaje.
U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja
je poručena od strane potrošača.
Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa
Trebatom ili Partnerom, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih
dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje.
Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog
artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa
trgovca nalaziti na stranici Partnera na Platformi.
Trebato nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim,
Trebato ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike
100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.
Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od
podataka koji su navedeni na sajtu.
2. (Ne)saobraznost
• Odgovornost za nesaobraznost robe je u trajanju od 2 (dve) godine od
datuma kupovine, snose Partner ili Trebato (u daljem tekstu označeni kao
Trgovac), u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon).
Odgovornost za nesaobraznost robe u ugovoru Trgovac snosi ukoliko je:
1. ona postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača, bez obzira da li je
bio upoznat sa tim;
2. ona nastala posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji
je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3. potrošač mogao uočiti sa lakoćom, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba
saobrazna ugovoru.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio
Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni
nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva
odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni
opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće,
potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid
ugovora ako:
1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti
u primerenom roku;
2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac
nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih
nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja
nesrazmerno opterećenje za Trgovca.
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili
da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se
posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu
saglasnost potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci
od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između
zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim
umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Trgovac ne odgovara za
nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo
poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna
ugovoru.
Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:
odgovara opisu koji je dao Trgovac;
ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a
koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme
zaključenja ugovora;
ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe
iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu
robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca,
proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na
ambalaži robe.
3.Reklamacije
• Reklamaciju Potrošač može izjaviti radi ostvarivanja prava po osnovu
saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Sve reklamacije, bez obzira da li se radi o robi koju prodaje Trebato ili
Partner, se mogu izjaviti pozivanjem broja: +381611676000 ,putem e-mail
adrese sales@trebato.com ili preko kontakt forme na strani „Korisnička
podrška” uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija
računa, slip i sl.).
Ukoliko se reklamacija izjavljuje usled nedostataka u vezi sa robom čiji je
trgovac Partner, Trebato će, bez odlaganja reklamaciju proslediti Partneru
na dalje postupanje. U tom slučaju Trebato neće biti odgovoran za dalje
postupanje Partnera po izjavljenoj reklamaciji.
Kreira se evidencija prijema reklamacija, koja se uva najmanje dve godine
od datuma podnošenja.
Trebato/Partner koji vode evidenciju potvrđuju prijem reklamacije i
saopštavaju broj pod kojim je ona zavedena.
Odgovor na primljenu reklamaciju dobija se odmah, a najkasnije u roku od
8 dana od prijema reklamacije.
Tek kada reklamacija stigne na adresu koju je Trebato/Partner naveo u
mail-u potvrde prijema reklamacije i utvrdi se osnovanost iste, smatraće se
da je reklamacija primljena i zakonski rok teče od tog trenutka.
Odgovor Trebato/Partnera da li prihvata ili ne reklamaciju, izjašnjenje o
zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, ne
može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana
podnošenja reklamacije.
Ako Trebato/Partner nisu u mogućnosti da udovolje zahtevu potrošača u
roku koji je dogovoren, dužni su da o produžavanju roka za rešavanje
reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da
dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji
primljenih reklamacija.
Ako se reklamacija ne prihvata potrošač snosi troškove slanja robe i
troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja
robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za
upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji
popravki od strane neovlašćenih lica.
Potrošač može da pošalje robu o trošku Trebata u slučaju reklamacije zbog
nesaobraznosti.
Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će
zavisiti od načina plaćanja:
ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti
refundacijom sredstava na karticu;
ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking,
uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun
kupca pa je neophodno da potrošač Trebato-u dostavi broj tekućeg računa.
4. Garancija
• Garancija je izjava obećanja u vezi s robom i pravno je obavezujuća pod
uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi s tom robom. Garancija ne
može da isključi niti da utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću
robe ugovoru, već predstavlja sva posebna i dodatna obećanja u vezi s
konkretnom robom. Garancija obavezuje trgovca bez obzira na njenu
formu, odnosno na to da li je data u pisanom obliku ili usmenim putem,
putem reklame ili na bilo koji drugi način. Za uređaje za koje proizvođač ne
nudi posebne pogodnosti, Trebato ili Partner nisu u obavezi da izdaju
garantni list.
5. Pravo na odustanak od ugovora
• Potrošač ima pravo da odustane od ugovora koji je zaključen, u roku od 14
dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu
trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih
troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.
Potrošač snosi troškove povrata.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati
na posebnom obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen
način.
Trebato je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača.
Trebato je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio
obrazac za odustanak, po utvrđenju da je odustanak zakonit, vrati iznos
Potrošaču koji je on platio.
Odlaganje povratka sredstava može nastati u slučaju da Roba koja je
predmet povratka nije još uvek dobijena natrag ili dok Potrošač ne odstavi
dokaz o slanju Robe na adresu koju je Trebato naveo.
Dužnost Potrošača je da vrati Robu Trebatu, Partneru ili licu ovlašćenom od
strane Trabata, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
je poslao obrazac za odustanak.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane
kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno
prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i
funkcionalnost robe.
Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova
korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom I delovima.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno
personalizovane;
isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok
trajanja;
isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili
higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša
sa drugom robom.
6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih
prava intelektualne svojine
• Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd ima isključiva autorska prava na
platformi Trebato.com, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što
su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze
podataka, programski kod i drugi elementi.
Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite
prethodne pisane saglasnosti Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd, smatraće
se povredom autorskog prava, te će Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd u
tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi
to svoje pravo iskoristio.
Platforma Trebato.com sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva
autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica.
Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim
elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi
Trebato.com.
Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe
ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa
korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Trebata u
marketinške svrhe.
7.Način plaćanja
• Način plaćanja može biti:
1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) – na sajtu potrošač
će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno
obavljena potrošač će biti obavešten o tome. Ukoliko transakcija iz nekog
razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti obavešten o neuspeloj
transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi
način plaćanja.
Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi. Prilikom unošenja
podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupaca biće izražen u kupčevoj
lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske
organizacije, a koji Platformi u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od
originalne cene navedene na sajtu Trebato.com.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno
platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na
razlog vraćanja, Trebato je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA,
EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev
Trebato-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Trebato koristi tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i
čuvanja ličnih podataka i plaćanja.
2. Pouzećem – pri preuzimanju pošiljke od strane potrošača plaća se
celokupan iznos narudžbine.
Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke.
Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi
novčani iznos za plaćanje.
3. Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) - nakon što se
okonča proces kupovine, na e-mail potrošača će biti poslate detaljne
instrukcije za plaćanje.
Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/
pošte.
Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će
biti automatski stornirana.
8.Rešavanje sporova
• Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova tumače na
način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu
tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem.
Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu
prava Republike Srbije.
9.Važenje i izmena opštih uslova
• Trebato zadržava pravo da vrši dopune i izmene Opštih uslova u skladu sa
izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom
politikom. Trebato se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o
izmenama ovih Opštih uslova.
10.Zabrana zloupotrebe sajta
• Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:
ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću
na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje
dostupnog sadržaja;
objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći,
klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i
materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno
korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se
koriste;
lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći
Platformu;
modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog
onesposobljavanja;
korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa
Plaforme;
preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Trebato korisnika može
onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou.
Takođe, Trebato može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne
ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima