Opšti uslovi

1. Opšti uslovi:

Uslovi kupoprodaje robe, obaveze i prava potrošača, kao i ostala bitna pitanja o radu internet prodavnice-elektronske platforme Trebato.com, čije je poslovanje u okviru privrednog društva Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd, Matični broj 65603454, PIB: 111700106 sa registrovanim sedištem na adresi Vaska Pope 26, 11000 Beograd, e-mail: info@trebato.com , kontakt telefon: +381611676000 (u daljem tekstu: Platforma), regulisano je ovim uslovima, koji ujedno predstavljaju I odredbe ugovora između Trebato-a i pojedinačnog potrošača koji naruči robu sa Platforme. Poslovanje Platforme je u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, pre svega u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač izjavljuje da je obavešten o uslovima korišćenja i da ih prihvata registracijom prilikom pristupa Platformi, kao i jednkratnim pristupom Platformi, takođe i klikom na polje "potvrdi narudžbinu" i pristupom Platformi preko drugih kanala elektronske komunikacije(putem telefona). Potrošač dobija e-mail nakon kreiranja porudžbenice koji će sadržati potvrdu da je narudžbina uspešno kreirana. To znači da je ispunjen uslov da narudžbenica bude dalje obrađena od strane Platforme i njenih dobavljača robe i da ista ne predstavlja ne prestavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. E-mail obaveštenja kojim se potvrđuje narudžbina, kao i da je ista preuzeta od strane kurirske službe, potrošač dobija nakon potvrde dobavljača da sve artikle iz narudžbenice ima na stanju i nakon njegovog čina pakovanja pošiljke i otpremanja izabranom kurirskom službom. Ugovor o prodaji robe između potrošača i Platforme Trebato smatra se zaključenim tek nakon prispeća ovog mail-a. Ugovor traje sve dok se ne ispune obaveze i prava ugovornih strana na osnovu ugovora. Isključivo punoletna lica mogu poručivati robu. Platforma Trebato će uložiti onu količinu truda koja je moguća da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Trebato neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na stanju u datom trenutku. Svaki proizvod sadržaće informaciju da li je trgovac Partner ili Trebato. U slučaju da je pored opisa proizvoda naznačen kao trgovac Partner, potrošač će ugovor o prodaji robe zaključiti sa Partnerom, te će izvršiti uplatu cene Partneru. Trgovac (Trebato ili Partner u zavisnosti od toga čija roba se kupuje) je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Trebatom ili Partnerom, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje. Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa trgovca nalaziti na stranici Partnera na Platformi. Trebato nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, Trebato ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu. 

2. (Ne)saobraznost

Odgovornost za nesaobraznost robe je u trajanju od 2 (dve) godine od datuma kupovine, snose Partner ili Trebato (u daljem tekstu označeni kao Trgovac), u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon). Odgovornost za nesaobraznost robe u ugovoru Trgovac snosi ukoliko je: 1. ona postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača, bez obzira da li je bio upoznat sa tim; 2. ona nastala posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; 3. potrošač mogao uočiti sa lakoćom, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: 

  • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; 
  • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; 
  • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; 
  • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca. 

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru. Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko: odgovara opisu koji je dao Trgovac; ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

3.Reklamacije

Reklamaciju Potrošač može izjaviti radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Sve reklamacije, bez obzira da li se radi o robi koju prodaje Trebato ili Partner, se mogu izjaviti pozivanjem broja: +381611676000 ,putem e-mail adrese sales@trebato.com ili preko kontakt forme na strani „Korisnička podrška” uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Ukoliko se reklamacija izjavljuje usled nedostataka u vezi sa robom čiji je trgovac Partner, Trebato će, bez odlaganja reklamaciju proslediti Partneru na dalje postupanje. U tom slučaju Trebato neće biti odgovoran za dalje postupanje Partnera po izjavljenoj reklamaciji. Kreira se evidencija prijema reklamacija, koja se uva najmanje dve godine od datuma podnošenja. Trebato/Partner koji vode evidenciju potvrđuju prijem reklamacije i saopštavaju broj pod kojim je ona zavedena. Odgovor na primljenu reklamaciju dobija se odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije. Tek kada reklamacija stigne na adresu koju je Trebato/Partner naveo u mail-u potvrde prijema reklamacije i utvrdi se osnovanost iste, smatraće se da je reklamacija primljena i zakonski rok teče od tog trenutka. Odgovor Trebato/Partnera da li prihvata ili ne reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije. Ako Trebato/Partner nisu u mogućnosti da udovolje zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni su da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija. Ako se reklamacija ne prihvata potrošač snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa. Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica. Potrošač može da pošalje robu o trošku Trebata u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti. Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja: ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu; ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Trebato-u dostavi broj tekućeg računa. 

4. Garancija

Garancija je izjava obećanja u vezi s robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi s tom robom. Garancija ne može da isključi niti da utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru, već predstavlja sva posebna i dodatna obećanja u vezi s konkretnom robom. Garancija obavezuje trgovca bez obzira na njenu formu, odnosno na to da li je data u pisanom obliku ili usmenim putem, putem reklame ili na bilo koji drugi način. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Trebato ili Partner nisu u obavezi da izdaju garantni list.

5. Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora koji je zaključen, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Potrošač snosi troškove povrata. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način. Trebato je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača. Trebato je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak, po utvrđenju da je odustanak zakonit, vrati iznos Potrošaču koji je on platio. Odlaganje povratka sredstava može nastati u slučaju da Roba koja je predmet povratka nije još uvek dobijena natrag ili dok Potrošač ne odstavi dokaz o slanju Robe na adresu koju je Trebato naveo. Dužnost Potrošača je da vrati Robu Trebatu, Partneru ili licu ovlašćenom od strane Trabata, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom I delovima. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. 

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd ima isključiva autorska prava na platformi Trebato.com, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd, smatraće se povredom autorskog prava, te će Nikita Zdilar PR SIBERIAS Beograd u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio. Platforma Trebato.com sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Trebato.com. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Trebata u marketinške svrhe. 

7.Način plaćanja

Način plaćanja može biti: 

  • Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) – na sajtu potrošač će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena potrošač će biti obavešten o tome. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti obavešten o neuspeloj transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupaca biće izražen u kupčevoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Platformi u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu Trebato.com. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trebato je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Trebato-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Trebato koristi tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja. 
  • Pouzećem – pri preuzimanju pošiljke od strane potrošača plaća se celokupan iznos narudžbine. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje. 
  • Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) - nakon što se okonča proces kupovine, na e-mail potrošača će biti poslate detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/ pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski stornirana. 

8.Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. 

9.Važenje i izmena opštih uslova

Trebato zadržava pravo da vrši dopune i izmene Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom. Trebato se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova. 

10.Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno: ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja; objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja; davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste; lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije; bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu; modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja; korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme; preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe. Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Trebato korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Trebato može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima